Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Kanveld

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

Kanveld is de naam van een gebied ten zuiden van de Langstraat tegen de grens met de gemeente Venray, dat kort voor 1933 werd ontgonnen en dat doorsneden wordt door de Kanveldweg.


Kanveld en Kanveldweg zijn vernoemd naar mr. Johannes Benedictus (Jan) Kan, de vader van de cabaretier Wim Kan, die van 1926 tot 1929 minister van Binnenlandse Zaken was.

De eerste vermelding in de krant van de naam Kanveld dateert van 7 oktober 1930. In De Zuid-Willemsvaart werd toen melding gemaakt van een subsidieaanvrage door de gemeente Deurne bij de provincie voor tewerkstelling van werkelozen. In die aanvrage werden onder meer de volgende zaken aangestipt:

dat onze gemeente de regeering wederom in onderhandeling was over steun bij een ontginningswerk, ontworpen door de Nederlandsche Heidemaatschappij in het zoogenaamde Kanveld, aldus genoemd naar Zijne toenmalige Excellentie Minister Kan, die ter plaatse het plan was wezen in oogenschouw nemen en dat van Regeeringswege subsidie werd toegezegd; dat die steun dankbaar werd aanvaard, doch dat de groote trek van werklieden naar Eindhoven, welke juist in die dagen een aanvang nam. in een zeer kort tijdsverloop alle beschikbare werkkrachten uit onze gemeente heeft weggezogen, zoodat zelfs in onze veenderij de peelwerkers stikkers en opleggers in het veen lieten steken om aangetrokken door het fabelachtige goud der grootstad in wording, aldaar hun geluk te gaan beproeven;

en verderop in de aanvrage:

dat heden (d.i. 19 Sept.) morgen de Heidemaatschappij telefonisch is uitgenoodigd geworden om in den loop der volgende week over den stand van zaken nader te komen confereeren en het in de bedoeling ligt reeds op Maandag 29 Sept. a.s. met een 40 a 50 werkloozen in het z.g. Kanveld den arbeid te beginnen, waarbij dan bij afloopende werkzaamheden aan de rioleering nog een vijftigtal andere gegadigden geplaatst zullen kunnen worden;
dat dit werk o.i. beantwoordt aan de eischen, welke de provincie stelt, wil eene gemeente in aanmerking komen voor eene subsidie, daar toch a. de aard van het werk zoodanig is, dat daarmede een algemeen belang gediend wordt. b. de uit te keeren loonen op basis waarvan de bijdrage eventueel verleend wordt in het afschrift van bijgaand rapport der Heidemaatschappij duidelijk verwerkt zijn, c. dat ook het bedrag der kosten en de uit te keeren bijdragen daarin juist zijn omschreven.

Een andere vroege vermelding van het Kanveld dateert van 22 juli 1933 toen Johannis Bellemakers in een brief aan de directie van de Heidemij meldde dat op Kanveld het heele eerste gewas slecht, en waar voorbouw is toegepast nu het heele gewas goed was. Blijkbaar had na de ontginning kort daarvoor op het Kanveld geen voorbouw plaat gevonden.[1]

Uit een verslag van de heroprichtingsvergadering van de Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand afdeling Deurne in februari 1945 blijkt dat deze vereniging vóór de oorlog een proefveld had op het Kanveld.[2]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. brievenboek van Johannis Bellemakers - archief van de gemeente Gemert CB.003 inv.nr. 31
  2. Het Licht van 17 februari 1945.