U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Helmondseweg 20

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Voormalige pastorie N.H. Gemeente
30.386.jpg
voormalig Nederlands Hervormde Pastorie
Locatie Helmondseweg 20, Deurne
Start bouw 1823, verbouwd in 1873
Bouwstijl Neoclassistische stijl
Monument status Gemeentelijk monument
Foto uit 1904.
Foto: collectie Riek Goossens
Het pand met links nog het oorspronkelijke koetshuis
Onthulling van het monument Orpheus met harp.
Foto: collectie gemeente Deurne
Orpheus met de harp
Foto: collectie Henk van de Broek

De voormalig Nederlands Hervormde Pastorie op adres Helmondseweg 20 is vooral bekend als geboortehuis van Aaltje Reddingius en als muziekschool Aaltje Noordewier.


De pastorie zoals die in 1823 werd gebouwd bestond slechts uit een woonlaag op de begane grond met daarop een zolderverdieping. Vijftig jaar later in 1873 vond een drastische verbouwing plaats waarbij de muren werden opgetrokken tot een hoogte van 3,90 meter, een aantal ramen werden verplaatst en de kap werd vernieuwd. Het nieuwe huis kreeg daardoor beneden drie en boven vier kamers.

Chronologie[bewerken | brontekst bewerken]

Voor de achtereenvolgende bewoners van dit pand tussen 1823 en 1962 zie de lijst van Deurnese predikanten.

 • In de kerkenraadsvergadering van 16 september 1822 werd het benodigde kapitaal voor de bouw van de pastorie of predikantenhuis uitgetrokken.
 • Op 14 maart 1823 verscheen in de Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant de volgende advertentie:
Het kerkbestuur der Hervormde Gemeente van Deurne, District Helmond, provincie Noord-Braband, zal op Maandag den 17 Maart 1823, des namiddags om twee ure, ten huize van Antonij Goossens in de Zwaan te Deurne, publiek aan den minstbiedende besteden: Het opbouwen van eene Nieuwe Predikants-woning aldaar. De teekening en het bestek van hetzelve Gebouw is inmiddels voor een ieder te zien en te lezen, ten Kantore van den Notaris van Riet te Deurne.
 • Op 17 maart 1823 werd de bouw van een nieuwe predikantswoning op perceel kadastraal sectie C 681 onder toeziend oog van notaris cum burgemeester Gerrit van Riet aanbesteed. De diaconie leverde daarbij zelf de bouwmaterialen en de aanbesteding gold dus uitsluitend de arbeid. Het metselwerk nam Johannes Cox voor zijn rekening voor 242 gulden en Adriaan van de Mortel verzorgde voor 343 gulden het timmerwerk.[1]
 • In de periode 1827-1829 vond in dit pand het onderwijsinstituut van dominee Valkenburg onderdak.
 • Bij een schietincident van 10 oktober 1830 werd door een of meer onbekend gebleven personen 's nachts met een schot hagel door het bovenlicht van de voordeur van de pastorie geschoten.
 • Op 1 september 1868 werd Aaltje Reddingius in dit pand geboren.
 • Rond 1873 werd het pand grondig verbouwd, waarbij onder meer een nieuwe verdieping op het pand werd gezet. In verband daarmee was de toenmalige bewoner ds. Reddingius tijdelijk gehuisvest in huize Landzicht aan de Stationsstraat.
 • In 1928 werd het perceel samengevoegd met het belendende perceel sectie C 680 waardoor de totale perceeloppervlakte 4250 m² werd.
 • Op 21 april 1930 werd een gedenksteen in het pand onthuld, dit ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum en de 60e verjaardag van Aaltje Noordewier die bij de onthulling zelf aanwezig was. Bij die gelegenheid werd ook een loden koker ingemetseld met een een oorkonde waarop onder meer de jaartallen 1868-1928, het gemeentewapen van Deurne en een afbeelding van de pastorie. De gedenksteen boven de voordeur bevat de volgende tekst:
Hier werd op 1 september 1868 geboren Aaltje Noordewier-Reddingius.
 • In 1962 kocht de gemeente Deurne het pand van de Nederlands Hervormde Gemeente te Deurne. Het Interparochieel Charitatief Centrum en de Stichting R.K. Gezinszorg werden daarna in dit pand gevestigd. Toen beide instellingen opgingen in het "Instituut voor Maatschappelijk Werk" en bij het gereedkomen van het gemeenschapshuis "De Vierspan" verhuisde het instituut in 1970 daar naar toe. In de achtertuin werd het burgemeesterswoning Helmondseweg 20a gebouwd (en die is inmiddels ook al weer afgebroken).
 • In 1968 werd ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Aaltje Reddingius voor het pand het door Frans Jacobs gemaakte bronzen beeld, voorstellende een harpspelende Orpheus, onthuld.
 • In 1971 verkocht de gemeente het pand Helmondseweg 20 aan de Deurnese oogarts Fred Seepers die er met zijn gezin ging wonen.
 • Op 8 augustus 1985 verkocht Seepers het pand terug aan de gemeente Deurne, die daarin na een grondige verbouwing de muziekschool stichtte.
 • Het pand kreeg begin 2015 een nieuwe bestemming en ging dienen als woning in combinatie met de uitoefening van een notariskantoor. Op 1 maart 2015 opende Gerrits & Van Gulick in dit pand hun vierde kantoor.

Aanbestedingsakte 1823[bewerken | brontekst bewerken]

Conditien en voorwaarden waarop ter requisitie van de heer Hendrik Jacob Laats, ouderling en gecommitteerde uit het Hervormd Kerkbestuur van Deurne en wonend aldaar, en alzoo voor en in naam derzelver gemeente door mij Gerard van Riet, openbaar notaris residerende te Deurne, kanton Asten, arrondissement Eindhoven, provincie Noord-Braband, en in presentie van de nagenoemde getuigen, publiek en voor alle man aan de minst aannemende zal worden aanbesteed het bouwen van een nieuwe predikantswoning binnen de gemeente Deurne, ter plaatse door voornoemde heer gecommitteerde aan te wijzen ingevolge bestek en teekening daarvan zijnde.

 1. Eerstelijk zal de besteedinge geschieden in massa of wel in twee adfdeelingen, namelijk van het metselwerk en van het timmerwerk ieder separaat.
 2. De besteeding geschied alleen van den arbeid, zullende alle de materialen door of van wegens de besteeder op de plaats geleverd, en door den aannemer na behooren moeten bewerkt, het benodigd hout daar toe moeten bezaagd, behakt, geschaafd en in ordre gebragt worden, zullende al het ijzerwerk tot voorschreeve gebouw benodigd, door de besteeder in ordre zooals zooals het zelve vereischt word geleverd worden.
 3. Den aannemer zal de kalk en steen na behooren moeten bewerken en alles zodanig inrigten dat den bouw sterk en cierlijk is, indien daar aan iets mogt ontbreeken, en het werk niet na vereisch gemaakt wierd, zal het aan den heere besteeder of gecommitteerde vrijstaan om hetzelve te doen afbreeken, veranderen of herstellen ten kosten van den aannemer, en zal het geheele werk moeten worden gemaakt volgens de ordre van den heere besteeder of gecommitteerde op eene boette van drie Nederlandsche guldens en vergoeding der veroorzaakte schaden, voor elke overtreding, aan zijne aanneempenningen te korten.
 4. Den aannemer zal gehouden zijn alle de voorschriften en bepalingen in het bestek en teekening van voorschreeve gebouw aangewezen, promptelijk na te komen en ten uitvoer te brengen.
 5. Indien in voorschreeve bestek of teekening iets mogte vergeeten zijn, of niet duidelijk genoeg aangewezen, zal zulks door of van wegen den heere besteeder of gecommitteerden worden aangevuld of geëxpliceert, waarna den aannemer zig almeede stiptelijk zal moeten gedragen, mits niet te boven gaande de somme van twintig, zullende in geval het de voorschreeve somme mogt excideeren, den aannemer na billijkheid te gemoet gekomen worden, volgens decisie van twee deskundigen wederzeijts te benoemen personen.
 6. De betalinge van het aangenomen werk zal geschieden in voegen en op zodanigen tijd als bij het bestek is vastgesteld en bepaald.
 7. De besteeding zal geschieden eerst bij inzetten en daarna bij afhangen, zullende de laagsten inzetter het regt van voormeinen hebben en voor trekgeld genieten.
 8. Den heere besteeder of gecommitteerde reserveert aan zich de magt om zig te mogen houden aan den eersten of meerderen inzetter, slager of mijnder als meede om wanneer voorschreeve gebouw niet na zijn genoegen mogte aangenomen worden, hetzelve te konnen ophouden of aan andere uit de hand aan te besteeden, zullende hij zich ten deesen aanzien binnen een uur na de gedane besteeding en alzoo nadat het hoogsel heeft plaats gehad finaal decideeren.
 9. Den laagsten inzetter of meinder zal gehouden zijn om op het bij hem ingezette of gemeinde aanstonds te slaan ten minste twee slagen, doende iedere slag eene gulden, half tot vermindering van het aangenomen werk en half tot voordeel van den aannemer, zullende het hoogsel een uur daarna met het optellen van een tot tien uitgaan en inmiddels aan een ieder vrijstaan om op het besteede werk te kunnen slaan en ontslaan.
 10. De aanneminge toegekend of geadjudiceerd zijnde, zal de aannemer gehouden zijn des gerequireerd te stellen een of meer suffisante borgen ten genoegen van den heere gecommitteerde tot de besteeding, zoo tot het nakomen van dit contract van aanneming als tot al dat geene waartoe hij ingevolge het bestek gehouden en verpligt is.

Ingevolge de voorschreeve conditie zo word gevraagd wie het metselwerk ten minsten penning wil aannemen. En is hetzelve ingezet bij Gerardus Verbeek, metselaar wonende te Venrooy, provincie Limburg, op 244 gulden, gepresenteerd op 200 guldens en opgeklommen tot op 243 gulden en daarvoor gemeijnt bij Johannes Cox, metselaar wonende te Deurne, dus f 243,-
En heeft tot vermindering daarop gesteld twee slagen is 1 gulden, dico 1,- = f 242,-
Word gevraagd wie het timmerwerk ten minste penning wil aannemen.
Ingezet bij Hendricus Jochems, timmerman wonende te Venrooy, provincie Limburg, op 346 guldens en gepresenteerd op 300 guldens en opgeklommen tot 344 gulden en daarvoor gemeijnt bij Adriaan van de Mortel, timmerman te Deurne, dico 344,-
En heeft tot vermindering daar op gesteld 2 slagen is 1 gulden f 1,- = f 343,-
En zoo niemand genegen was het voorschreeve gebouw voor mindere somme aan te nemen, zoo is het metselwerk aan Johannis Cox voor 240 guldens en het timmerwerk aan Adriaan van de Mortel voor 343 guldens door den heere besteeder toegeweezen. En hebben de voorschreeve aannemers bij deze belooft de vorenstaande conditien in alle deelen punctueelijk te zullen voldoen en nakomen en agtervolgen, onder verband van hunne personen en goederen als na regten.
Aldus voorschreeve besteedinge gedaan te Deurne ten huize van Antony Goossens den 17 maart 1823 ten overstaan van Jan van de Kerkhof, particulier, en Antony Goossens, brouwer, beide wonende te Deurne ala getuigen, dewelke deze na gedane voorleezinge met de partijen en mij notaris hebben geteekend.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Notarieel archief Deurne, akte 142 van 17 maart 1823.DeurneWiki TR Plekke: DeurneWiki_TR_Plekke_POI[brontekst bewerken]

De informatie die hier staat wordt gebruikt om over te hevelen naar WikiTude. Dit is onderdeel van het DeurneWiki TR Plekke project dat als doel heeft geselekteerde artikelen uit DeurneWiki over te brengen naar WikiTude, een nlwikipedia:Toegevoegde realiteit. Zie hier onder hoe WikiTude te installeren. Voor meer informatie, zie artikel DeurneWiki TR Plekke.

DeurneWiki TR Plekke: DeurneWiki_TR_Plekke_POI
Naam Helmondseweg 20
Wereld DeurneWiki_TR_Plekke_POI
Korte WikiTude text van object Deze voormalige protestantse pastorie is het geboortehuis van de bekende zangeres en domineesdochter Aaltje Noordewier-Reddingius (1868). Het pand werd in 1823 gebouwd. Zo'n 50 jaar later werd het grondig verbouwd en kwam er een verdieping op. Na een renovatie en uitbreiding in 1985 werd in dit gebouw de Deurnese muziekschool gehuisvest. Het beeld De harpspelende Orpheus door de Vlierdense kunstenaar Frans Jacobs werd bij de 100ste geboortedag van Aaltje Reddingius onthuld.
Bestandsnaam van plaatje bij object voor WikiTude 30.386.jpg
Getoond plaatje 30.386.jpg
Coordinaten van het object in WikiTude 51.463941° N, 5.792098° E
Lokatie op kaart
Bezig met het laden van de kaart...

Installeren van WikiTude op uw android of iPhone mobiel[brontekst bewerken]

Installeer WikiTude voor uw android toestel: Android robot.svg of WikiTude voor uw iPhone: IPhone.svg door op de links te klikken of via de app-market van uw toestel.