U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Op maandag- en woensdagochtend ontvangen we alleen op afspraak en onder voorwaarden bezoek in het heemhuis. Dinsdagavond gesloten.

De Halte

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Situatie tekening "De Halte", coll. Van Neerven
Situatie rond 1905.
NS Station (Halte) Helenaveen

De Halte is een benaming van het spoorwegstation dat aan de spoorlijn Eindhoven-Venlo nabij de Limburgse grens werd aangelegd. In ruimere zin werd ook de omgeving van dit station aangeduid als de Halte.


Het onderscheid tussen een halte en een station is niet eenduidig. In het algemeen kan men zeggen dat een halte doorgaans eenvoudiger van opzet is dan een station. Bij de spoorwegen is er wel een onderscheid tussen stations en haltes (vuistregel: als er geen wissels liggen, is het een halte, anders een station), maar in de praktijk groeit een eenvoudige halte uit tot een volwaardig station, maar dat is in Helenaveen niet het geval geweest. De stopplaats Halte Helenaveen, waar ook personen in- en uit konden stappen, lag volgens de topografische kaart 1882-1890 bij de huidige spoorwegovergang Paardekopweg ter hoogte van Wachtpost 21.

Waarschijnlijk onder impuls van de voorgenomen vervenings- en ontginningsactiviteiten door de familie Van de Griendt in het latere Griendtsveen werd in 1878 besloten om de Halte Helenaveen in oostelijke richting te verplaatsen naar het grondgebied van de gemeente Horst.

Bij toeval kwam het gemeentebestuur van Deurne en Liessel op de hoogte van het plan tot verplaatsing en vroeg o informatie bij de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Vervolgens werd het daarover ingelicht door de rijksopziener op de spoorwegdiensten. Dat gaf het gemeentebestuur aanleiding om de minister op 18 juni 1878 het volgende mee te delen:

Ten gevolge ons schrijven van 31 mei jl. No. 872 aan Uwexc. gericht zijn wij door den betrokken rijksopziener op de spoorwegdiensten ingelicht omtrent het bestaande plan tot uitbreiding der Halte Helenaveen, waarbij tot ons leedwezen datgene overtuigend is gebleken, wat ons zijdelings werd mede gedeeld en ons bovengenoemd schrijven veroorzaakt namelijk dat het bestaande plan tot uitbreiding van genoemde halte rechtstreeks en in hooge mate strijdig is met het publiek belang en niet minder met dat dezer gemeente in het bijzonder.
Immers de gemeente Deurne en Liessel is bezig met het graven van een kanaal van de Noordervaart naar de ring op de staatsspoorweg nabij bedoelde halte. Welk kanaal in den loop van 1879 over zijne gehele lengte bevaarbaar zal zijn. Dat kanaal wordt aangelegd om de circa 2.000 hectaren beste venen der gemeente te kunnen exploiteren en alhoewel nu het hoofdmiddel van vervoer van turf het kanaal is, even zeker is het dat tot vervoer van dit product veeltijds, als bij winter en voor plaatsen waar waterwegen ontbreken, alleen van den spoorweg zal kunnen en moeten worden geprofiteerd en er alzo te dier plaatse (zonder overdrijving) een goederen(turf)vervoer tegemoet mag worden gezien dat de tegenwoordige verwachting ver zal overtreffen, althans indien de mogelijkheid wordt gelaten om te kunnen laden, wat evenwel volgens het bestaande plan geheel en al wordt verhinderd.
Indien op de tekening van bedoeld plan de eigendommen waren aangegeven waardoor de ontworpen halte in het stationsemplacement alsdan van het gebruik bepaald onmogelijk worden gemaakt, dan twijfelen wij geenszins of de door ons geopperde bezwaren zullen onmiddellijk in het oog vallen en het wekt dan ook enigszins bevreemding dat die daarop worden gemist, waarom wij hiernevens een schets voegen, waarop die eigendommen zijn aangegeven.
De toestand die zich aldaar voordoet is aldus gevormd: bij de aanleg van de staatsspoorweg is ter plaatse een breedte van p.m. 100 meter van deze gemeente onteigend.
Over een breedte van ongeveer 30 meter is de veengrond uitgegraven en aan weerszijden geplaatst, daarna tegen brandgevaar met een laag van 10 centimeter zand bedekt en vervolgens met hakhout beplant.
In mei 1875 zijn door het domein die stroken en het openbaar verkocht en voor een groot gedeelte het eigendom geworden van de maatschappij tot ontginning en vervening der Peel genaamd Helenaveen.
De reden welke tot dien verkoop hebben geleid zijn ons onbekend en de verkoping kan door ons te minder worden verklaard omdat juist gelijke stroken op Limburgs gebied niet in veiling zou zijn gebracht en nog aan de staat toebehoren.
Het punt van daarstelling der ontworpen halte is thans bepaald juist in het midden van een dier verkochte en aan de maatschappij Helenaveen behorende stroken grond, zonder enige toegang te laten dan alleen op de grens van Noordbrabant en Limburg, terwijl tevens de weg totaal wordt afgesloten om van uit ons kanaal op het stationplein te kunnen lossen en laden.
Werkelijk een samenloop van omstandigheden Uexc. Wij kunnen het niet ontveinzen die bij ons een onaangename indruk heeft te weeg gebracht, doch des niettegenstaande zien wij de beslissing van Uexc., na op de hoogte der toestanden te zijn gebracht, vol vertrouwen tegemoet, niet twijfelende of Uexc. zal volgens recht en billijkheid een werkelijk belangrijke onderneming van onze gemeente, tevens in het belang van de staat, steunen die door privaat belangen zo hoogst onbillijk wordt bemoeilijkt en tegengewerkt.
Wij zouden ons vroeger tegen het hier bestreden plan hebben verzet, doch slechts bij toeval zijn wij er nog slechts enige dagen geleden mede in kennis gesteld geworden.
Verwonderlijk durven wij het noemen dat ook ons college vooral met het oog op onze in uitvoering zijnde werken niet over dit plan is gehoord geworden daar toch deze gemeente het hoogste belang heeft bij een geschikte inrichting dier halte die toch tevens ten goede komt van elk ander particulier, en het kan toch onmogelijk de bedoeling der regering zijn om stationsemplacementen aan te leggen, waarvan als het ware niemand kan profiteren.
Naar onze bescheiden mening behoort, met het oog op de algemene belangen, de bedoelde halte te worden daargesteld aan de Noordzijde der spoorweglijn en tot dat einde de weerszijden der lijn gelegen stroken grond der maatschappij Helenaveen andermaal te worden onteigend, minstens zover als het stationsemplacement zich uitstrekt; alsdan kan door de gemeente aan de zuidzijde der lijn een onmisbare have of bassin worden daargesteld langs de spoorwegwissels, waardoor het laden en lossen mogelijk zal worden, waarvan met het tegenwoordige plan totaal is afgeweken.
Wij durven derhalve de vrijheid nemen Uexc. beleefd te verzoeken het bestreden plan tot uitbreiding der halte Helenaveen te doen vervallen en de halte te willen doen inrichten op de wijze die wij met het oog op de algemene belangen hebben gemeend te mogen aangeven.
De burgemeester en wethouders van Deurne en Liessel. Getekend J.L. Janssens.

De burgemeester van Deurne en Liessel stelde op 2 juli 1878 ook de commissaris van de koning op de hoogte van het schrijven aan de minister. Het mocht allemaal niet baten; Halte Helenaveen kwam op Limburgs grondgebied.

Die stroken grond, in totaal 6,2459 hectare, langs de spoorlijn waren op 26 mei 1875 door notaris Sassen publiek verkocht. Kopers waren Wilhelmus Johannes Schellings en Jan Marten Peereboom, die stromannen bleken te zijn voor de Maatschappij Helenaveen. De grond bracht de Staatsspoorwegen 460 gulden op.

Er werd uiteindelijk een modus gevonden, waardoor zowel de Maatschappij Helenaveen als de latere Maatschappij Griendtsveen en de gemeente Deurne en Liessel er goederen konden afzetten. Het dorp Griendtsveen moest bij de aanleg van de nieuwe Halte Helenaveen nog geboren worden.

Lodewijk Kievits kreeg van de gemeente Deurne en Liessel in 1871 toestemming om nabij de Halte op de gemeentegrens een keetje te plaatsen, waarin hij later café hield. Het woonadres van Kievits werd ook aangeduid als de Halte. In 1901 werd dat gebouwtje afgebroken en kwam er weer een goederenloods bij terwijl er verschillende wijzigingen plaatsvonden aan het hoofdgebouw.

In 1881 kwam er een tweede spoor en daarmee samenhangend uitbreiding van de wissels op meerdere stations waaronder Deurne en Helenaveen. In 1888 kwamen ook weer uitbreidingen van sporen en wissels en werd het een waar emplacement aan De Halte Helenaveen. In 1891 kwam er een goederenloods bij.

Rond 1891 onderhield Jan Willem Wijnands een lijndienst tussen het dorp Deurne en de Halte Helenaveen.DeurneWiki TR Plekke: DeurneWiki_TR_Plekke_POI[brontekst bewerken]

De informatie die hier staat wordt gebruikt om over te hevelen naar WikiTude. Dit is onderdeel van het DeurneWiki TR Plekke project dat als doel heeft geselekteerde artikelen uit DeurneWiki over te brengen naar WikiTude, een nlwikipedia:Toegevoegde realiteit. Zie hier onder hoe WikiTude te installeren. Voor meer informatie, zie artikel DeurneWiki TR Plekke.

DeurneWiki TR Plekke: DeurneWiki_TR_Plekke_POI
Naam De Halte
Wereld DeurneWiki_TR_Plekke_POI
Korte WikiTude text van object De Halte Helenaveen in Griendtsveen komt aan zijn eigenaardige naam omdat deze kort na de aanleg in 1866 van de spoorlijn Eindhoven-Venlo werd gerealiseerd ten behoeve van de Maatschappij Helenaveen. Pas later ontstond het dorp Griendtveen. De Halte was een belangrijk laadstation voor turf en turfstrooisel, zowel voor Helenaveen als voor het Gemeentelijk Veenbedrijf van Deurne. Het was enige tijd het drukste goederenstation van de verre omtrek.
Bestandsnaam van plaatje bij object voor WikiTude Halte Helenaveen.JPG
Getoond plaatje Halte Helenaveen.JPG
Coordinaten van het object in WikiTude 51.446264° N, 5.874249° E
Lokatie op kaart
Bezig met het laden van de kaart...

Installeren van WikiTude op uw android of iPhone mobiel[brontekst bewerken]

Installeer WikiTude voor uw android toestel: Android robot.svg of WikiTude voor uw iPhone: IPhone.svg door op de links te klikken of via de app-market van uw toestel.