Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Deurne-kermis

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Deurne-kermis in 1920. Foto collectie Tij Kools
Foto: collectie Jasper Berkers
Kermis op de Markt in Deurne.
Foto: collectie Pierre van de Meulenhof

De kermis is van oorsprong een jaarmarkt ter gelegenheid van de wijdingsdag van de beschermheilige / patroonheilige van de plaats of gehucht.

De vroegste vermelding van Deurne-kermis is in de gildecaert van het Sint Antonius-Abtgilde. Deze dateert van 1584 en is in origineel aanwezig in het archief van het gilde. Het is een perkamenten kaart van twee aneengehechte bladen met een afmeting van 1,04 m. bij 37,5 cm.

In deze oorkonde wordt duidelijk gesproken van een verbeterd exemplaar. Met andere woorden er is ooit een oudere "caerte" van het gilde aanwezig geweest en de kermis zou daar ook in genoemd kunnen zijn.
De "caerte" bevat in totaal 22 artikelen. Zij geven voorschriften en regels (inclusief boetes) over het schieten op "den papegaey". over de "koning". teerdagen, vechtpartijen onderling, overlijden van broeders e.d.


In artikel 11 van de "caerte" van het gilde staat:

Item een igelijck van den schutten sal gehouden en verbonden sijn op pene nae-bescreven op ten Doerren kermijsdach jaerlix des sondags te weten voer Pincxten in de processie te commen mit sinen geweer ende met eenen gaeij off geselle inde processie om te gaen ende daer inne ten eijnde der processie toe te blijeven, offeren alsdan ter gewoonlicher plaetssen alsoo veele 1 st. ende niet utter processien te gaen voer seij weder in der kercken geweest en sijnn sonder consent ende orloff der dekens wie der contrarijen doet sal bruijecken X st.

Vrij vertaald:

Ieder van de schutterij is verplicht, op straffe hierna beschreven, om op de Deurnese kermisdag, elk jaar 's zondags voor Pinksteren, met de processie mee te doen en met zijn geweer en zijn echtgenote of verloofde in de processie mee te lopen. Hij moet daarin tot het einde blijven en op de gebruikelijke plaatsen telkens anderhalve stuiver offeren en niet zonder toestemming van de dekens de processie verlaten vóór zij weer in de kerk geweest zijn. Wie zich hier niet aan houdt wordt beboet met 10 stuivers.[1]

In de raadsvergadering van de gemeente Deurne en Liessel van 28 mei 1924 werd besloten de kermis met ingang van 1925 voortaan te houden op de tweede zondag na Pinksteren, de zondag na sacramentsdag. Dit is nog steeds zo.


Referenties
  1. René Jansen - Meer dan 400 jaar kermis in Deurne - in: Weekblad voor Deurne/Peelbelang 19 mei, 27 mei en 3 juni 1993