U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Wilhelmus Goossens (1856-1909)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wilhelmus Goossens
23.267.jpg
Echtpaar Wilem en Johanna.
Persoonsinformatie
Volledige naam Wilhelmus Goossens
Roepnaam Willem
Geboorteplaats Deurne
Geboortedatum 24 november 1856
Overl.plaats Deurne
Overl.datum 18 mei 1909
Partner(s) Johanna Henrica Wilhelmina Goossens (1863-1937)
Beroep(en) brievengaarder
Bidprentje NBA man
NBA vrouw
Stamboom.png Goossens
Moeder Johanna met de kinderen Peter (de post) en Eim (de pater).
Foto's: collectie C. Goossens-de Vet

Wilhelmus (Willem) Goossens (1856-1909), bijgenaamd Willemke de Post, was brievengaarder aan de Visser.


Familie en gezin[bewerken | brontekst bewerken]

Wilhelmus[1] Goossens was een zoon van Peeter Goossens (1819-1899) en Maria Josepha Truijen (1819-1897).

Hij huwde op 29 januari 1889 in Deurne met Johanna Henrica Wilhelmina Goossens, (Deurne 11 juli 1863 - Deurne 28 januari 1937), dochter van Eimericus Hubertus Goossens (1836-1904) en Anna Maria Brangers (1833-1876).

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

 1. Petrus Eimericus Josephus Maria (Peer), (Deurne 18 september 1890 - Deurne 18 oktober 1974). Hij huwde met Angelina Maria van Bussel (1896-1977).
 2. Maria Josephina Antonia Henrica, (Deurne 20 december 1891 - Deurne 18 mei 1976). Zij huwde met Matthijs Josephus Willebrordus Johannes Ahout (1891-1943).
 3. Eimericus Hubertus Petrus Maria, (Deurne 15 februari 1893 - Stein 15 september 1979). Hij werd priester.
 4. Josephus Petrus Johannes Maria (Jos), (Deurne 5 maart 1894 - Deurne 30 april 1966). Hij huwde met Wilhelmina Helena van Bussel (1894-1968).
 5. Henricus Antonius Johannes Maria, (Deurne 13 maart 1895 - Eindhoven 15 juni 1948). Hij huwde met Theodora Woutera Verheggen (1886-1968).
 6. Antonia Johanna Wilhelmina Maria, (Deurne 29 februari 1896 - Eindhoven 17 juni 1974). Zij huwde op 16 september 1929 in Deurne met Hubertus Antonius van Hout (Eindhoven 1900-).
 7. Johannes Henricus Josephus Maria, (Deurne 2 mei 1897 - Alkmaar 11 maart 1958). Hij huwde met Cornelia Agatha Hogeveen (1903-1981).
 8. Jacobus Josephus Henricus Maria, (Deurne 18 mei 1898 - Eindhoven 5 juni 1977). Hij was slager en later klerk bij de Staatsspoorwegen. Hij huwde met Isabella Adriana van Loon (1902-1986).
 9. Aloisius Arnout Wilhelmus Maria, (Deurne 14 juli 1899 - Eindhoven 24 maart 1964). Hij huwde met Johanna Huberta Loonen (1887-1965).
 10. Arnoldina Jacoba Ludovica Maria, (Deurne 24 augustus 1900 - 's-Hertogenbosch 15 juli 1981). Zij huwde op 10 juli 1941 in Eindhoven met Wilhelmus Dekkers (Geffen 1898-1961 Eindhoven).
 11. Augustus Franciscus Lodewijk Maria, (Deurne 25 augustus 1903 - 1 september 1903).

Hulppostkantoor[bewerken | brontekst bewerken]

Zijn hulppostkantoor aan de Visser was krap behuisd en in 1895 stelde Willem Goossens daarvoor voor om het te verplaatsen naar het oude raadhuis naast de Sint-Willibrorduskerk, dat met de bouw van het (huidige) nieuwe gemeentehuis leeg was gekomen. De raad wilde dat gebouw echter persé afbreken en stemde unaniem tegen dat voorstel.[2]

Vanaf 1890 werden in Deurne gedurende vele jaren plannen gemaakt voor de bouw van een nieuw postkantoor aan de Markt ter vervanging van het oude hulppostkantoor aan de Visser. De gemeente Deurne en Liessel wilde daar graag aan meewerken, maar dan moest "Willemke de Post" daarvan wel de directeur worden. Deze man geniet in Deurne een goede reputatie en voor het publiek moet men ook iets doen, aldus de burgemeester in een raadsvergadering.[3] Toen dat niet haalbaar bleek werd als eis gestelt dat hij tot "assistent" zou worden benoemd.[4]

Burgerinitiatief[bewerken | brontekst bewerken]

De toekomst van de Deurnese brievengaarder bracht de gemoederen in juni 1905 danig in beroering. In de Zuidwillemsvaart van 18 juni 1905 verscheen een advertentie waarin de directeur van het postkantoor in Asten vroeg om een bouwterrein voor een te stichten nieuw postkantoor in Deurne. Als dat plan zou doorgaan dan zou Willem Goossens, die niet gediplomeerd was, daarvan geen directeur kunnen worden. Er werd een verzoekschrift aan de minister van waterstaat, handel en nijverheid in 's Gravenhage gestuurd, ondertekend door vele tientallen Deurnenaren waaronder alle notabelen, waarin verzocht werd tot handhaving van Willem Goossens. De belangrijkste passages van deze brief:

 • Met den meest verschuldigden eerbied wenden zich tot Uwe exc. ondergeteekenden =, alle inwoners der gemeente Deurne c.a. met het navolgende:
 • dat het hun heeft leed gedaan te lezen eene advertentie in de Zuidwillemsvaart (Nieuwe Helmondsche Courant) van 18 Juni j.l. waarin door den Heer Directeur van het Post en Telegraafkantoor te Asten, wordt gevraagd een bouwterrein voor de stichting van een Postkantoor te Deurne.
 • Dat zij vermeenen, dat de omvang van het Postkantoor te dezer plaatse wel van dien aard zal wezen dat de vestiging van een Postkantoor gewettigd zal kunnen heeten, doch dat dit, huns inziens, nog niet beteekent, dat de noodzakelijkheid er toe dwingt, welke meening zij gronden op het feit, dat meer belangrijke hulpkantoren als daar zijn Dinteloord, Twello, Ermelo Vorden en andere tot heden niet tot postkantoor werden verheven;
 • dat zij zich durven veroorloven Uwe Exc. erop te wijzen, dat door de vestiging van een postkantoor alhier een overgroot nadeel zou worden toegebracht aan den tegenwoordigen Brievengaarder, welk nadeel zou kunnen beloopen in de ongunstige omstandigheden ca f 750,- 's jaars, bij gemis waarvan zijn gezin, als 't ware, ten gronde wordt gebracht.
 • dat derhalve niet alleen een geldelijk nadeel zou worden ondervonden, doch daarenboven de toekomst van een tiental kinderen zou worden vernietigd;
 • dat door den tegenwoordigen brievengaarder voor slechts eenige jaren geleden, geheel uit eigen beweging, zoodra hem door superieuren de wenschelijkheid daarvan bekend werd gemaakt, een kantoorlokaal, geheel voldoende aan de eischen des tijds is gebouwd, dat door de vestiging van een Postkantoor alhier waardeloos moet worden genoemd;
 • dat zij zich beroepen op hetgeen door den Afgevaardigde van Emmen, den Heer Roessingh, in de Tweede Kamer, op den 9den Mei j.l. nog ter sprake werd gebracht, nl. dat er brievengaarders zijn, die onder meer gunstige bepalingen dan thans gelden, in dienst zijn getreden.
 • dat een geval als door dien afgevaardigde bedoeld, zich hier in werkelijkheid voordoet. Immers bij de in diensttreding van onzen brievengaarder gold de bepaling, dat bij eventueele verheffing van het hulpkantoor tot Postkantoor hij wel degelijk aanspraak kan doen gelden op het beheer van dat kantoor.
 • dat zij het ten zeerste betreuren, dat een ijverig ambtenaar, nadat hij de kracht zijns levens aan den dienst der Postadministratie heeft geofferd, zonder ernstig dringende noodzakelijkheid, een zoo groot geldelijk nadeel zoude worden berokkend, een feit dat zou indruischen tegen elk billijkheids- en rechtsgevoel.
 • dat zij Uwe Excellentie durven wijzen op het feit, dat de vestiging van een postkantoor thans door geen enkel onwoner wordt verlangd en derhalve zou wezen eene zaak in strijd met den wil des volks.
 • Redenen waarom zij Uwe Excellentie met allen aandrang durven verzoeken de vestiging van een postkantoor te Deurne vooralsnog achterwege te willen laten. Deurne, Juni 1905

Volgen de handtekeningen van maar liefst 121 Deurnese gezinshoofden. Het verzoekschrift mag beschouwd worden als een vroeg Deurnes burgerinitiatief avant la lettre.

Na lang onderhandelen kwam er in Deurne toch een heus postkantoor, maar Willemke de Post zou het allemaal net niet meer meemaken; toen het gebouw in augustus 1909 werd opgeleverd was Willem al enkele maanden overleden.

In een in augustus 1897 in Tilburg gehouden vergadering van alle brievengaarders in Noord-Brabant besloot men tot het oprichten van een vereniging, om zodoende beter elkanders belangen te kunnen behartigen. Alle aanwezigen traden tot de vereniging toe. De Helenaveense brievengaarder Leonardus Snoeijs werd tot voorzitter van het oprichtingsbestuur benoemd en Willemke werd benoemd tot commissaris.

Willemke was lid van het rooms-katholiek zangkoor.

Hij was enige tijd secretaris van de Bond van Brievengaarders.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Volgens zijn bidprentje is het Joannes Wilhelmus, mogelijk zijn dit de doopnamen, maar volgens zijn geboorteakte heet hij Wilhelmus.
 2. 8-4-1897 Adm. Arch. Deurne, Not.vd Raad Inv. nr. 4/5
 3. 29-3-1893 Adm. Arch. Deurne, Not.vd Raad Inv. nr. 4/4
 4. 4-5-1905 Gem. arch. Deurne Uitgaande brieven B en W inv.nr. 19/11 brief nr 1593